ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลัง

ขับเคลื่อน

ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข ด้านระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลัง

ประชุมหารือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านระบบหลักประกันสุขภาพและการเงินการคลัง
วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00– 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข