ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

pdf

ประกาศ กศภ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการ
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

pdfแบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ รับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งในกองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ

pdf
คำรับรองของผู้บังคับบัญชายินยอมให้ข้าราชการในสังกัดย้าย/โอน

pdf
ใบขอย้าย

pdf
ใบขอโอน