New ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12/10/64

1111111

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7x7 ร่วม) ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 12/10/64

 ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7x7 ร่วม) ครั้งที่ 11/2564 เพื่อหารือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยประชุมด้วยระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO conference ผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-15.30น. ณ ห้องประชุมกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข