รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2564)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน (สิ้นสุด 30 กันยายน 2564)

ดาวน์โหลด