การอบรมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อบรม พตส