สรุปมติ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

สรุปมติ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564

          ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7x7 ร่วม) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ในการนี้ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสรุปมติการประชุมคณะกรรมการฯเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรแจ้งข้อสั่งการจากมติที่ประชุมดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลด