ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

งวด2

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

          กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ นำโดย นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากร เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2
          โดย นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ร่วมนำเสนอผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน และ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยบริการมีศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ (คุณภาพระดับดีมากและดี)