การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองพลวัตระบบของการปฏิรูปการคลังสุขภาพ

พลวัต1

How to Use Systems Thinking Tools in Health Policy Process:
System Dynamics Modelling of Thailand's Health Financing
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบจำลองพลวัตระบบของการปฏิรูปการคลังสุขภาพ

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุม 1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ชั้น 4 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ โดยกลุ่มงานพัฒนานโยบายเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรอาจารย์แพทย์ รศ.ดร.นพ. บวรศม ลีระพันธ์ และ อ.นพ.ภาณุวิชญ์ แก้วกำจรชัย โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในการถ่ายทอดความรู้การใช้งานแบบจำลองพลวัตระบบของการปฏิรูปการคลังสุขภาพ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ของแบบจำลองดังกล่าว สำหรับคาดการณ์ผลกระทบการปรับเปลี่ยนนโยบายการคลังสุขภาพ