โครงการพัฒนาบุคลากร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์และระบบการวัดผล (Design Thinking & OKRs)

DT1

โครงการพัฒนาบุคลากร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์และระบบการวัดผล (Design Thinking & OKRs)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 
ณ ห้องประชุม 1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มียุทธศาสตร์ และเป้าหมายคือพัฒนา ขีดความสามารถและองค์ความรู้ของบุคลากรและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานโยบายเศรษฐกิจสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีแนวโน้มการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวังสถานะทางการเงินการคลัง ในระบบประกันสุขภาพ รวมทั้งการจัดระบบบริการ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการแต่สิ่งที่สำคัญคือองค์กรต้องส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้แข็งแกร่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design Thinking ) และระบบการวัดผล ( OKRs ) และ Project management