การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำข้อเสนอรูปแบบกลไกและแนวทางการขอรับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

ปฐมภูมิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำข้อเสนอรูปแบบ
กลไกและแนวทางการขอรับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คือ

     1. คณะกรรมการ คณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์สำหรับการจัดทำข้อเสนอรูปแบบ กลไก
และแนวทางการขอรับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
     2. กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่างข้อเสนอต้นแบบการพัฒนากลไกการจ่ายเพื่อการดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า (Value-Based Health care) สำหรับบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการจัดสรรงบประมาณในระบบประกันสุขภาพ หน่วยบริการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม