ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงร่างประกาศและเอกสารประกวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ดาวน์โหลด (ร่าง) ดาวน์โหลด (TOR) ดาวน์โหลด (ราคากลาง)