ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7 ร่วม) ครั้งที่ 9/2564

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7x7 ร่วม) ครั้งที่ 9/2564

          ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7x7 ร่วม) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ในการนี้ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรแจ้งข้อสั่งการจากมติที่ประชุมดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลด