คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการฯ

 ดาวน์โหลด