ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/2564

สาสุข 464 

ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/2564

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขฯ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม 1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 7 โดยการประชุมมีการเสนอร่าง เกณฑ์การพิจารณาแยกประเภทบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการศึกษาการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน (HBPM) และมีการนัดประชุมครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ต่อไป