ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

 งบกลาง2

ประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

 

วันนี้ เวลา 14.00 น. นายแพทย์วลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์ พร้อมด้วย นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและประกันสุขภาพ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคำของบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไข ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุม 2 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข