ประชุมให้ความรู้ การควบคุมภายในด้านการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิทยากรจิตอาสาจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โปสเตอร์ การวิจัย เวกเ