การปรับเกลี่ย รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการ Basic Payment , Hardship และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

news

การปรับเกลี่ย รับรองข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายการ Basic Payment , Hardship และค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565