ประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าว บน Web Application http:/hint.moph .go.th

down-arrowหนังสือเชิญประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง การส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว บน Web Application http:/hint.moph .go.th

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. วิธีการส่งผลการตรวจสุขภาพของคนต่างด้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์_ปรับปรุงใหม่V2.3