แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ1ต.ค.63-31มี.ค.64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในCOVID-19 ไร้สิทธิการรักษา
รอบ1ต.ค.63-31มี.ค.64

  ดาวน์โหลด   

 

2.การโอนCOVID-19 รอบ 1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 สสจ.&รพ.

  ดาวน์โหลด