“ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “

33

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ
ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมมีเนื้อหาในการบริหารจัดการเงิน พ.ต.ส. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่านระบบ VDO Conference) แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกลางเพื่อประกอบการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข