การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

down-arrow
Template การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบที่ 2) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ