ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


S__42573836 - จิราภา รั่นบ้านแพ้ว

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ในวันนี้ เวลา 09.30 น.
          นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วยนายแพทย์สุรชัย คำภักดี นายแพทย์ชุมพล นุชผ่อง รองผู้อำนวยการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพและคณะทำงาน โดยประชุมเป็นการชี้แจงการตรวจราชการ รอบ 2 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผล การตรวจราชการของหน่วยงานส่วนกลาง สะท้อนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนภูมิภาคและพิจารณาทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนาเชิงนโยบาย โดยการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VDO conference ณ ห้องประชุม 1 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 4 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข