“การประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2564”

ประชุมPTS Moph