ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 1


S__66936918 - จิราภา รั่นgggแพ้ว

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.
          นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยการประชุมคณะทำงานครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดทำแผนและแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่างบูรณาการ ติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อนปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ กำหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข