ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

123855456

ร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.

          กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ นำโดย นายแพทย์สุรชัย คำภักดี รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และคณะทำงานร่วมลงพื้นที่ติดตามระบบการให้บริการและระบบจัดเก็บรายได้ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทางโรงพยาบาลเป็นอย่างดี