“ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล “


14089850216453

ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ในเวลา 15.00 น.

          นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุมผ่านทาง Webex เตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและกลุ่มภารกิจปฏิบัติการด้านการจัดการเตียงและรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 7 กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเนื้อหาในการประชุม เป็นการรายงานสถานการณ์และรายงานบริหารจัดการเตียงรองรับ COVID-19 กรุงเทพมหานคร ทัณฑสถาน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พร้อมทั้งการจัดทำข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์การระบาด โควิด-19 และการวางแผนมาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโรค เขตชุมชน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นผู้นำเสนอในหัวข้อแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในกรณีแรงงานต่างด้าวอีกด้วย