ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณในเขตสุขภาพ

 ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณในเขตสุขภาพ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

          นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณในเขตสุขภาพ โดยเนื้อหาการประชุมเกี่ยวข้องกับแนวทางการบูรณาการแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ในเขตสุขภาพโดยผู้แทนจาก กองและกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกัน

S__2883589 - จิราภา รั่นบ้านแพ้ว