ประชุมนำเสนอผลงานงวดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการ และมาตรฐานการจ่ายการดูและผู้ป่วยระยะกลาง (งวดที่ 4)

   ประชุมนำเสนอผลงานงวดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการ และมาตรฐานการจ่ายการดูและผู้ป่วยระยะกลาง (งวดที่ 4)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วันนี้ เวลา 09.30 น.

          กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพและประกันสุขภาพ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย เจ้าหน้าที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ได้มีการประชุมนำเสนอผลงานงวดที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรฐานต้นทุนบริการ และมาตรฐานการจ่ายการดูและผู้ป่วยระยะกลาง (งวดที่ 4)
โดยมีนายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิด้านวิจัย เป็นประธาน
โดยเนื้อหาในการประชุมเพื่อรายงานการส่งมอบงานงวดสุดท้าย