ประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564

       ประชุมคณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 7

          กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุม คณะทำงานบริหารงบประมาณกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงาน

            โดยการประชุมมีวาระและเนื้อหาต่อเนื่อง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ในการหารือพิจารณากลั่นกรองจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำโครงการที่เป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มภารกิจ/กลุ่มงาน หรือโครงการที่ใช้งบประมาณจากหลากหลายแห่ง ทั้งนี้ ยังเป็นการเสนออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติม

14043473585507

14043473627979