เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส.