ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

         ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 2  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
          นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุม สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดี รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม โดยเนื้อหาในการประชุมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบผลการตรวจราชการ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

14038025253597

14038025164860