การประชุมการวิเคราะห์รูปแบบการจัดสรรทรัพยากรและต้นทุนบริการปฐมภูมิเพื่อพัฒนากลไกการจ่ายที่มีประสิทธิภาพ (งวดที่ 2)