ยินดีต้อนรับ นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ยินดีต้อนรับ
นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ
ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 

ยินดีต้อนรับ ผอ สุรวิทย์3