เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพื้นฐานในการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงิน และเทคนิคการจัดทำต้นทุน Unit Cost ของหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพื้นฐานในการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงิน และเทคนิคการจัดทำต้นทุน Unit Cost ของหน่วยบริการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12
เอกสาร  << Download Now