ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงานคำสั่ง/ประกาศหนังสือเวียน/อบรม
7x74

New ” ขอเชิญประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การส่งผลรายงานการตรวจสุขภาพ แรงงานต่างด้าว บน Web Application http:/hint.moph .go.th”

ขอเชิญประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference เรื่อง การส่ […]

7x74

“ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการ ค่าตอบแทนกำลังคนของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “

ประชุมรับฟังความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงโปรแกรมบริ […]

7x74

“ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 6/2564 “

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองท […]

7x74

“ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ระดับประเทศ (คณะกรรมการฯ 7×7) ครั้งที่ 6/2564”

ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประก […]

7x74

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลัง […]

ข่าวการประชุม ทั้งหมด

 

news

New Template การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล หัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

Template การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ […]

news

เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน พ.ต.ส.

  เอกสารซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินเพิ่มส […]

news

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ   

news

ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 ประกาศรับย้าย รับโอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ […]

news

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสม […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

 

EBidding4

New ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก […]

EBidding4

New แบบสรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน แบบ สขร.1 […]

EBidding4

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) […]

EBidding4

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

EBidding4

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ.สขร. […]

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด

 

work2

New ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าห […]

work2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเห […]

work2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าท […]

work2

ประกาศผลผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง ประกาศผลผลการคัดเลือกข้ […]

work2

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการปรเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร […]

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

 

ประกาศ

New คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่องแต่งตั่งคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลภายใต้โครงการบัตรทองรักษาทุกที่

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่องแต่ง […]

ประกาศ

New คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่อง แก้ไขคณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลภายใต้โครงการบัตรทองรักษาทุกที่

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรทองรักษาทุกที่ เรื่อง แก้ […]

ประกาศ

New คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ

คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางกา […]

ประกาศ

New คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะบัตรทอง30 บาทรักษาทุกที่

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะบัตรทอง30 บาทรั […]

ประกาศ

New คำสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คำสั่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้ […]

คำสั่ง/ประกาศ ทั้งหมด

 

แจ้ง2

New แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา รอบ1ต.ค.63-31มี.ค.64 สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.แจ้งการโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ารักษาพยาบา […]

แจ้ง2

New ขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และสื่อสังคมออนไลน์

ขั้นตอนและแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์กองเศรษฐกิ […]

แจ้ง2

New ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ และการให้บริการช่วงสถานการณ์ระบาด COVID – 19

ขยายระยะเวลาหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิ และการให้บริการช่วง […]

แจ้ง2

New ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มี […]

อบรม2

เรื่อง ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มาเป็นที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชบุรี กรุงเทพฯ

เรื่อง ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพร […]

หนังสือเวียน/อบรม ทั้งหมด

 

กิจกรรมของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ | ดูกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลังสุขภาพ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการตรวจราชการและนิเทศงานด้านการเงินการคลัง […]

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ […]

จดหมายข่าว | ดูจดหมายข่าวทั้งหมด

 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

กระทรวง GDCC

สปสช

ประกันสังคม

กรมจัดหางาน

กรมการปกครอง

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติ

กรมบัญชีกลาง

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ