รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน พฤษภาคม 2563

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)
ติดลบ
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

11 พังงา 11349 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง -1,664,178.03 -349,234.63 1,314,943.40 -79.01