รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน มิถุนายน 2564

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)
ติดลบ
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)