รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน พฤศจิกายน 2563

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI)
ติดลบ
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

12 สตูล 11406 โรงพยาบาลทุ่งหว้า 1,204,497.89 -1,961,389.00 -3,165,886.89 -262.84