รายงานการบริหารกำกับแผนรายหน่วยบริการ เดือน พฤศจิกายน 2563

เขต
จังหวัด
รหัส
โรงพยาบาล
EBITDA - รายได้หักค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อม)
ติดลบ
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

12 สตูล 11406 โรงพยาบาลทุ่งหว้า 0.00 -1,558,882.68 0.00 0.00