รายงานการบริหารกำกับแผนรายเขต เดือน พฤษภาคม 2563

เขต
ผลต่างแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
รายได้ (รวมรายได้)
ค่าใช้จ่าย (รวมรายจ่าย)
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 198,773,657.64 17,976,736.58 -180,796,921.06 -90.96 194,856,569.24 12,474,332.25 -182,382,236.99 -93.60
10 171,772,668.75 62,107,066.99 -109,665,601.76 -63.84 170,847,623.51 50,738,398.12 -120,109,225.39 -70.30
11 187,178,194.17 58,839,749.86 -128,338,444.31 -68.56 169,892,961.69 59,188,984.49 -110,703,977.20 -65.16
12 401,237,625.87 193,877,882.82 -207,359,743.05 -51.68 382,920,535.72 160,382,727.35 -222,537,808.37 -58.12