รายงานการบริหารกำกับแผนรายเขต เดือน พฤศจิกายน 2563

เขต
ผลต่างแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
รายได้ (รวมรายได้)
ค่าใช้จ่าย (รวมรายจ่าย)
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 110,801,670.06 50,258,837.70 -60,542,832.36 -54.64 109,464,088.55 26,603,599.65 -82,860,488.90 -75.70
02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 47,859,097.07 20,594,788.15 -27,264,308.92 -56.97 46,572,893.72 15,836,739.06 -30,736,154.66 -66.00
05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 43,556,507.61 15,801,307.60 -27,755,200.01 -63.72 42,777,225.24 7,994,770.60 -34,782,454.64 -81.31
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 50,092,495.26 5,823,736.45 -44,268,758.81 -88.37 47,608,177.41 7,785,125.45 -39,823,051.96 -83.65