รายงานการบริหารกำกับแผนรายเขต เดือน มิถุนายน 2564

เขต
ผลต่างแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5
รายได้ (รวมรายได้)
ค่าใช้จ่าย (รวมรายจ่าย)
ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

ค่าจาก Planfin

ของหน่วยบริการ

ผลการ

ดำเนินงานจริง

ผลต่าง

(บาท)

ผลต่าง

(%)

01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 480,150,174.94 116,419,631.12 -363,730,543.82 -75.75 460,930,602.72 106,920,691.62 -354,009,911.10 -76.80