ข่าวการประชุมข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางข่าวรับสมัครงาน
test

Newข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 10/2560

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 9/2560

test

ข้อสั่งการตามมติคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7×7) ครั้งที่ 8/2560

test

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิ […]

test

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของหน่วยงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อให้รองรับการจ่ายเงินคืนแก่สถานพยาบาลกรณี“ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบของ […]

test

New คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

test

New จัดสรรเงินค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ตามประกาศฯฉบับที่ 11และฉบับที่ 12) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวด 1)

test

โอนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

test

ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือราชการ    

test

การจัดทำหนังสือแสดงเจตจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน (LOI) กรณีได้รับเงินกันระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2/2560

test22

New!! ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

test

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

test

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

test

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

test

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน

test22

New!! ประกาศกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

test22

New!! เงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

test22

New!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อจ้างเหมาบริการ

test

New!! ประกาศเรื่อง กศภ. รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

test

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง นัก […]

 

 

งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ภาพข่าว | ดูภาพข่าวทั้งหมด

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service,OSS)

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวข […]

โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว

โครงการสัมมนาพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภา […]

ภาพกิจกรรมภายในสำนักงาน | ดูภาพข่าวทั้งหมด

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรประจำปีงบประมาณ 2560 วันที […]

โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD:Organization Development)

โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD:Organization Devel […]

พิธีเลี้ยงอำลาและต้อนรับบุคลากรกลุ่มประกันสุขภาพ

พิธีเลี้ยงอำลาบุคลากรและต้อนรับบุคลากรใหม่ของกลุ่มประกั […]

รายงานการรับบริการของกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) ตุลาคม 2560

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) กันยายน 2560

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) สิงหาคม 2560

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

test

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (รายโรงพยาบาล) กรกฎาคม 2560

ข้อมูลจำนวนขึ้นทะเบียนบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ราย […]

ดูรายงานทั้งหมด

รายงานความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ ตุลาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ ตุลาค […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กันยายน 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กันยา […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ สิงหาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ สิงหา […]

test

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กรกฎาคม 2560

ความครอบคลุมการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพของทุกสิทธิ กรกฎา […]

ดูรายงานทั้งหมด